Contactează-ne

Politica de confidențialitate

Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter
personal


S.C. CG&GC HiTech Solutions S.R.L., societate comercială cu raspundere
limitată cu sediul in Oradea, Str. Gheorghe Doja nr. 8, înregistrată la Registrul
Comerțului Bihor sub număr J05/939/2010, CUI RO27188870, in calitate de operator
de date cu caracter personal, prelucrează datele dvs personale cu bună credință și în
realizarea scopurilor specificate în prezenta Notă de Informare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (Legea nr. 677/2001) și ale Regulamentului UE nr. 679/27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul).

I. DEFINIȚII
Date cu caracter personal (“Date Personale”): reprezintă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi nume, număr de identificare, date de localizare, identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Operatorii de date cu caracter personal
Operatorii de date cu caracter personal

Operatorul – Furnizor: este acel Operator cu care Clientul ar urma să încheie sau a încheiat unul sau mai multe Contracte.

Client: Persoana juridică sau orice formă de organizare prevazută de lege care, deși nu este declarată de lege persoana juridică, are o organizare de sine stătătoare și un patrimoniu propriu ce a încheiat sau urmează să încheie cel puțin un Contract cu oricare dintre Operatori.

Reprezentantul Clientului: acea persoană fizică având calitatea de reprezentant legal sau împuternicit al Clientului în relația cu SC CG&GC HITECH SOLUTIONS SRL, în vederea îndeplinirii de către acestea din urmă a obligațiilor legale prevazute de legislația în domeniul protecției datelor personale și a exprimării acordului de prelucrare a datelor personale transmise și colectate în considerarea Contractului, pentru situațiile în care exprimarea unui astfel de acord este necesar.

Contract: reprezintă actul juridic încheiat cu SC CG&GC HITECH SOLUTIONS SRL, cum ar fi cele în baza căruia Operatorul-Furnizor furnizează servicii de comunicații electronice și/sau servicii suplimentare și/sau vânzare/închiriere echipamente/furnizare de licențe. Pentru scopurile prezentei Informări și ale Acordului de prelucrare date personale, orice referință la „Contract” se va ințelege ca indicând toate contractele ce vor fi încheiate cu SC CG&GC HITECH SOLUTIONS SRL.

Prelucrarea Datelor Personale: reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra Datelor Personale sau asupra seturilor de Date Personale, în mod direct și/sau indirect prin intermediul împuterniciților, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Persoana vizată: persoana fizică ale cărei Date Personale sunt obiect al Prelucrării Datelor Personale și care poate fi Reprezentantul Clientului definit mai sus, sau orice alte persoane fizice din cadrul organizației Clientului ale căror Date Personale sunt furnizate de Client către oricare dintre Operatori sau care pot fi colectate în vederea desfășurării activităților de Prelucrare a Datelor Personale, atât în scop propriu, cât și în numele și pe seama partenerilor săi contractuali, conform scopurilor determinate de aceștia din urmă.

Durata Prelucrării: Datele Personale colectate de SC CG&GC HITECH SOLUTIONS SRL: În cazul transmiterii de comunicări comerciale, Datele Personale vor fi prelucrate până la data retragerii consimțământului exprimat de Reprezentantul Clientului în acest scop,dar nu mai mult de 3 ani de la data încetării Contractului.

II. DATELE PERSONALE FURNIZATE DE CLIENT/BENEFICIAR POT FI URMĂTOARELE:
A. Date de identificare incluse în documente de identitate, în documentele care împuternicesc Clientul/Beneficiarul în relația cu CG&GC HiTech Solutions SRL (de exemplu nume, prenume, serie si număr act de identitate);

B. Date de identificare ale Clientului/Beneficiarului: sediu social, puncte de lucru, obiectul de activitate, orar de funcționare;

C. Date de contact: adresa de e-mail, telefon fix, mobil, fax, adrese de facturare, adrese de instalare servicii, adrese de livrare echipamente, adrese de corespondență;

D. Datele incluse în documentele care atestă calitatea/funcția ocupată în cadrul organizației pe care o reprezintă.

E. Informații și date de conectare ale echipamentelor și sistemelor IT pentru care se prestează servicii de monitorizare, mentenanță și asistență tehnică, ce fac obiectul de lucru al CG&GC HiTech Solutions SRL si al contractului încheiat.

F. Schițe privind imobilul pentru care se instalează sisteme de securitate, ce fac obiectul de lucru al CG&GC HiTech Solutions SRL și al contractului încheiat, precum și toate documentele solicitate de IGPR sau ISU pentru întocmirea documentațiilor tehnice de proiectare, instalare și întreținere a sistemelor de securitate instalate și a celorlalte sisteme (supraveghere video, detecție și alarmare efracție, control acces, automatizări, interfoane, rețea voce-date).

G. Date ale partenerilor sau furnizorilor și ofertele de preț ale acestora.

DATELE PERSONALE SUNT PRELUCRATE DE CĂTRE CG&GC HITECH SOLUTIONS SRL ÎN URMATOARELE SCOPURI:
A. Ofertarea, negocierea, încheierea și executarea de contracte, în vederea furnizării echipamentelor si serviciilor de către S.C. CG&GC HITECH SOLUTIONS S.R.L.

B. Instalarea și furnizarea echipamentelor și serviciilor, monitorizare, mentenanța și asistență tehnică a echipamentelor și sistemelor.

C. Service și întreținere echipamente și sisteme, răspuns la reclamații.

D. Raportarea către instituțiile de stat, inclusiv pentru îndeplinirea activităților aferente controalelor autorităților cum ar fi ANAF, ANPC, IGPR, ISU.

E. În scopuri contabile: facturarea și încasarea serviciilor prestate. Efectuarea de studii și statistici interne, studii de piață.

IV. DATELE PERSONALE SUNT PRELUCRATE DE CATRE SC CG&GC HITECH SOLUTIONS SRL ÎN BAZA URMATOARELOR TEMEIURI LEGALE:
A. în baza consimțământului dumneavoastră, în temeiul Art.6 alin.(1) lit.a) din Regulament – ”persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice”; Ați furnizat aceste date firmei CG&GC HiTech Solutions SRL, cu ocazia relațiilor contractuale existente între societatatea CG&GC HiTech Solutions și dumneavoastră personal sau în calitate de reprezentant al firmei pe care o reprezentați.

B. prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;

C. prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;

D. prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de prestatorul de servicii sau de o parte terța, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil. Aceasta condiție nu se aplică însă în cazul prelucrării efectuate de autorități publice în îndeplinirea atribuțiilor lor.

V. PERIOADA DE STOCARE A DATELOR:
A. pe toată durata de valabilitate a contractelor încheiate cu CG&GC HiTech Solutions SRL.
B. pe toată durata de funcționare a echipamentelor și sistemelor furnizate, durata medie de funcționare a sistemelor este de 10 ani.
C. pe toată durata legală aplicabilă, conform legislației de arhivare.

VI. PRELUCRAREA SECURIZATĂ A DATELOR
Vă informăm că Datele Personale vor fi prelucrate de către CG&GC HITECH SOLUTIONS SRL cu respectarea tuturor drepturilor Persoanelor vizate, precum și prin aplicarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea acestora împotriva accesului ilicit sau neautorizat. Aceste măsuri pot consta în limitarea accesului la date, criptarea Datelor Personale, stocarea pe medii securizate etc.

VII. CINE ARE ACCES LA DATE / CĂTRE CINE SUNT TRANSFERATE:
A. Persoanele fizice vizate, reprezentanții Clientului/Beneficiarului

B. Reprezentanții prestatorului de servicii

C. Furnizori de servicii (contabilitate, bănci, IT, avocați, executori judecătorești, agenții de colectare a debitelor/recuperare a creanțelor, auditori și alt tip de consultanți). Datele personale transmise terților vor fi adecvate, pertinente și neexcesive prin raportare la scopul în care au fost colectate și care permite transmiterea către un anumit terț.

D. Reprezentanții organismelor de control (ANAF, Politie, Pompieri etc.)

VIII. NECESITATEA PRELUCRĂRII DATELOR PERSONALE:
Refuzul Clientului/Beneficiarului de a furniza datele stipulate la literele A-F de la punctul II, determină imposibilitatea CG&GC HiTech Solutions S.R.L. de a oferta, proiecta și furniza serviciile și produsele pe care le comercializează.

IX. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE CU PRIVIRE LA
PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE DE CĂTRE CG&GC HITECH
SOLUTIONS:

În conformitate cu legislația în vigoare, persoanele vizate beneficiază de următoarele drepturi:

A. dreptul de acces la date, conform art.15 din Regulament;

B. dreptul de rectificare a datelor, conf. art. 16 din Regulament;

C. dreptul de ștergere a datelor, conform art. 17 din Regulament;

D. dreptul de restricționare a datelor, conform art. 18 din Regulament;

E. dreptul la probabilitatea datelor, conform art. 20 din Regulament;

F. dreptul de a obiecta, conform art. 21 din Regulament;

G. dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare, conform art.22 din Regulament;

H. dreptul de a vă adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Preluării cu Caracter Personal și Justiției.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, transmisă către S.C. CG&GC HiTech Solutions S.R.L. la adresa: Str. Gheorghe Doja nr. 8, sau pe e-mail: office@cg-hitech.ro, respectiv apelând numărul de telefon 0359.427.369.

În cazul în care veți adresa o solicitare privind exercitarea drepturilor dumneavoastră privind protecția datelor, S.C. CG&GC HiTech Solutions S.R.L. va răspunde acestei solicitări în termen de 15 zile, în conformitate cu Legea nr.677/2001, și începând cu 25 mai 2018, în termen de 30 de zile, în condițiile prevăzute de Regulament.

Precizăm că această notă de informare este realizată în conformitate cu art.13 din Regulament, respectiv pentru informarea dumneavoastră, nefiind transmisă în scopul colectării consimțământului dumneavoastră pentru operațiunile de prelucrare menționate.

Pentru alte informații, vă stăm la dispoziție.
© 2022 CG Hitech Solutions. Toate drepturile rezervate. CREATED BY Creative Marketing.
crossmenu
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram